เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
บันทึกข้อมูลโน๊ตบุค
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์ จำแนกตามหน่วยงาน
‹ ย้อนกลับ
 
รหัสหน่วยงาน/หน่วยงาน จำนวนวัสดุ จำนวนครุภัณฑ์ จำนวนเงิน
ใช้งานอยู่ ยกเลิก
การใช้งาน
ใช้งานอยู่ ยกเลิก
การใช้งาน
1 กลุ่มงานบริหารและ จัดการทั่วไป 290 4 5,288 0 38,474,999.86
2 กลุ่มงานภาควิชาพยาบาลศาสตร์ 0 0 1,760 0 19,968,670.90
3 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0 0 839 0 3,915,651.00
4 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนา 0 0 93 0 464,496.00
6 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 0 0 105 0 424,063.00
7 ผู้อำนวนการวิทยาลัย 0 0 15 0 238,290.00
8 กลุ่มงานหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 0 0 0 0 0.00
สรุปภาพรวม 1,274 3,736 294 90 64,191,129.76
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48