ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 3 พฤษภาคม 2562 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 3 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 20 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 3 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562
ช่วงสอบกลางภาค 13 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562
ช่วงสอบปลายภาค 17 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 17 มิถุนายน 2562 9 กรกฎาคม 2562
วันปิดภาคการศึกษา 24 มิถุนายน 2562 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0736 seconds 3.58MB |